Werkgroep Natuursteen

Wie zijn wij?
De Werkgroep bestaat uit specialisten natuursteen binnen de archeologie.
Natuursteen is een belangrijke drager van archeologische informatie, maar speelt helaas en vaak onterecht een ondergeschikte rol bij archeologische onderzoeken. Toch is het de enige anorganische materiaalcategorie die in alle archeologische perioden gebruikt is en die bovendien meestal goed in de bodem bewaard is gebleven. Natuursteen kan informatie geven over uiteenlopende onderwerpen als voedseleconomie, ambachten, activiteitenzones, nieuwe technologieën, (ruil)handel, symboliek en rituelen, maar ook bouwwijzen en veranderingen in esthetische beleving. Aan de hand van de typo-chronologische ontwikkeling binnen sommige artefactgroepen- en typen kunnen bovendien uitspraken worden gedaan over een relatieve datering.

Wat is onze missie:
Het doel van de werkgroep is kwaliteitsverhoging van het natuursteenonderzoek. We willen duidelijk maken wat de potentie van deze belangrijke materiaalgroep is binnen het archeologische onderzoek. Standaardisatie van gebruikte begrippen, classificatie en randvoorwaarden voor de rapportages maakt vergelijkingen mogelijk. Betere waarnemingen, benoemingen en interpretaties vormen de basis voor synthetiserend onderzoek met betrekking tot een tijdsperiode, een regio, een type vindplaats of een artefactgroep.

Hoe willen we dit bereiken:
1) door te komen tot een meer uniforme benadering en classificatie van het materiaal (steensoorten, artefacten, bewerkingssporen, overig gebruik),
2) door het formuleren van randvoorwaarden voor de diverse typen rapportages (waardering, scan, analyse: wat moet zeker vermeld worden?), en
3) ten slotte, maar zeker niet het minst belangrijk, door het verbeteren van de onderlinge communicatie en het uitwisselen van ideeën en ervaring.

Huidige actieplannen en ideeën:
• bijeenkomsten 1x per kwartaal waarbij een bepaald onderwerp/thema wordt uitgediept,
• opstellen van een woorden/begrippenlijst,
• opstellen van een leidraad prehistorisch natuursteen (reeds in vergevorderd stadium) en natuursteen vanaf de late ijzertijd/Romeinse tijd tot recent,
• verbeteren en uitbreiden van de classificaties,
• een centrale lijst van natuursteenpublicaties,
• een atlas/website voor vondsten (steensoorten, herkomst, materiaalherkenning na verwering, verbranding, uit beerput, etc)
• blind-test/inter-collegiale toetsing: een item wordt rondgestuurd en door iedereen afzonderlijk beschreven en geanalyseerd.

Terug naar alle werkgroepen