Het bestuur

Het bestuur van SAMPL bestaat op dit moment uit acht leden. Hieronder stellen ze zich kort voor.

Voorzitters: Stijn Heeren Annelies Berends
Penningmeesters: Ester van der Linden Roderick Geerts
Secretaris: Simone Bloo
Belangenbehartiging: Rob Houkes
Zonder portefeuille: Marian Melkert

(Duo-) Voorzitters

Stijn Heeren
De (duo-) voorzitters hebben de taak om verenigingsactiviteiten in goede banen te leiden en SAMPL te vertegenwoordigen bij diverse archeologische overlegplatforms en organisaties. Mijn motivatie om bij te dragen aan SAMPL is kwaliteitsverbetering: ik wil er in teamverband naar streven om binnen afzienbare tijd kwaliteitsverbetering van materiaalstudies te realiseren.

Annelies Berends
Als specialist sta ik met één been in het werkveld en met één been in het onderwijs. In beide werkvelden is het essentieel om de mogelijkheden van specialismen beter te promoten. Via SAMPL wil ik me dan ook graag inzetten voor een betere integratie van specialismen binnen archeologisch onderzoek. Dat begint onder andere bij het verbeteren van toegang tot specialistische kennis, waar ik voor SAMPL ook een belangrijke rol zie weggelegd.

Penningmeesters

Ester van der Linden
Het afgelopen jaar heb ik in het voorlopige bestuur meegedacht en -gewerkt in het opstellen van missie en doelen, en van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast heb ik als duo-penningmeester (mede) een begroting voor het eerste jaar opgesteld. Samen met Roderick Geerts zal ik de financiële zaken van SAMPL behartigen.
Materiële cultuur is een belangrijke factor in het zichtbaar maken van het verleden, zowel voor vakgenoten als voor het publiek. Door kennis met elkaar en met anderen te delen kan de waardering voor specialisten en specialistische kennis vergroot worden. SAMPL kan hierin een zinvolle rol spelen.

Roderick Geerts
Als webmaster zal ik ervoor zorgen dat de website up to date blijft en dat daarop alle belangrijke informatie en documenten te vinden zijn. Door samen te werken en kennis te delen kunnen we verder komen en via onze specialismen onze aller geschiedenis bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Materiële cultuur spreekt aan en maakt het verleden tastbaar!
Daarnaast zal ik als duo-penningmeester samen met Ester van der Linden de financiën van de vereniging op orde houden.

Secretaris

Simone Bloo
Ik vind het belangrijk dat specialisten kennis en ervaring delen om het archeologische verhaal steeds beter en interessanter aan een groot publiek te kunnen vertellen. Door samen te werken en overeenstemming in werkwijze en methodiek te bewerkstelligen is makkelijker tot een eenduidig verhaal te komen. SAMPL kan hier in faciliteren en vormt een netwerk met korte communicatielijnen.

Belangenbehartiging

Rob Houkes
Het afgelopen jaar heb ik mij ingezet voor de belangen van de materiaalspecialisten in het kader van de overgang van een vergunningsstelsel naar een systeem van certificering. Dit proces is nog niet ten einde dus ik zal me daar ook de komende tijd voor in blijven zetten!

Zonder portefeuille

Marian Melkert
Als algemeen bestuurslid ben ik beschikbaar voor ondersteunende taken. Zo heb ik me de afgelopen maanden vooral ingezet voor het organiseren van deze symposium- en oprichtingsdag. Hierna zou ik me graag willen richten op de pijler kwaliteit, onder andere door een werkgroep Natuursteen in het leven te roepen. Daarmee kan de onderlinge communicatie worden verbeterd en kunnen gegevens en ervaringen makkelijker worden uitgewisseld.