Het bestuur

Het bestuur van SAMPL bestaat op dit moment uit vijf leden, aangevuld met twee leden die het secretariaat ondersteunen. Hieronder stellen ze zich kort voor.

Voorzitters: Marian Melkert  
Penningmeesters: Ester van der Linden Roderick Geerts
Secretaris: Lara Laken, Simone Bloo Carola Nooijen
Belangenbehartiging: Nicole de Koning  
     

Marian Melkert
De afgelopen jaren heb ik me als natuursteenspecialist vooral ingezet voor het oprichten en continueren van een werkgroep natuursteen. Die is op 2 februari 2017 van start gegaan met als doel de kwaliteitsverhoging van het natuursteenonderzoek binnen de archeologie. Tijdens de bijeenkomsten, die zo’n drie tot vier maal per jaar plaats vinden, wisselen we als specialisten natuursteen ideeën en ervaringen uit, bespreken we bepaalde thema’s en richten we ons op een meer uniforme benadering van classificaties en rapportages. Binnen het bestuur van SAMPL ben ik de contactpersoon voor de werkgroep en sinds kort tevens voorzitter van de bestuursvergaderingen.

Ester van der Linden
Het afgelopen jaar heb ik in het voorlopige bestuur meegedacht en -gewerkt in het opstellen van missie en doelen, en van de statuten en het huishoudelijk reglement. Daarnaast heb ik als duo-penningmeester (mede) een begroting voor het eerste jaar opgesteld. Samen met Roderick Geerts zal ik de financiële zaken van SAMPL behartigen.
Materiële cultuur is een belangrijke factor in het zichtbaar maken van het verleden, zowel voor vakgenoten als voor het publiek. Door kennis met elkaar en met anderen te delen kan de waardering voor specialisten en specialistische kennis vergroot worden. SAMPL kan hierin een zinvolle rol spelen.

Roderick Geerts
Als webmaster zal ik ervoor zorgen dat de website up to date blijft en dat daarop alle belangrijke informatie en documenten te vinden zijn. Door samen te werken en kennis te delen kunnen we verder komen en via onze specialismen onze aller geschiedenis bij een groter publiek onder de aandacht brengen. Materiële cultuur spreekt aan en maakt het verleden tastbaar!
Daarnaast zal ik als duo-penningmeester samen met Ester van der Linden de financiën van de vereniging op orde houden.

Simone Bloo
Ik vind het belangrijk dat specialisten kennis en ervaring delen om het archeologische verhaal steeds beter en interessanter aan een groot publiek te kunnen vertellen. Door samen te werken en overeenstemming in werkwijze en methodiek te bewerkstelligen is makkelijker tot een eenduidig verhaal te komen. SAMPL kan hier in faciliteren en vormt een netwerk met korte communicatielijnen.



Nicole de Koning


Bij SAMPL zet ik mij in voor de belangen van materiaalspecialisten in het archeologisch werkveld. Als specialist in het archeologisch bedrijfsleven kom ik in aanraking met vele belangen binnen de archeologie, en ik zie hier mogelijkheden en een gemeenschappelijk belang voor archeologen. Door betere overeenstemming tussen disciplines kan zo de kwaliteit van materiaalonderzoek verbeterd worden.



Lara Laken



Als materiaalspecialist heb ik mij sinds de oprichting van SAMPL een enthousiast afnemer geweten van wat het bestuur aan de leden te bieden had; reden om me nu als bestuurslid in te willen zetten voor de vereniging. Ook ik denk dat het samenbrengen van archeologisch specialisten een uitstekende manier is om de uitwisseling van kennis te bevorderen, de aandacht voor archeologische materiaalstudies te vergroten en de rol van de specialist binnen het archeologisch werkveld uit te lichten. Hoe ik daar optimaal aan kan bijdragen, wil ik de eerstkomende tijd als nieuw bestuurslid onderzoeken, onder andere door het mede-organiseren van het jaarlijkse congres.